Artikel 1: toepasselijkheid
Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle zorgovereenkomsten tussen Abycare kraamzorg en de cliënt , die betrekking hebben op het verlenen van kraamzorg.

Artikel 2: totstandkoming overeenkomsten
Aanmelding  voor kraamzorg vindt plaats door middel van het door Abycare kraamzorg online inschrijfformulier of na telefonische aanmelding.
De inschrijving/aanmelding is definitief als de cliënt de zorgovereenkomst ondertekent heeft teruggestuurd en door Abycare kraamzorg is ontvangen.

 

artikel 3: wijzigingen ten tijde van overeenkomst
De cliënt dient wijzigingen betreffende:
Zorgverzekering ,   Verhuizing  , Telefoonnummer  en Plaats van bevalling door te geven aan Abycare kraamzorg.
Dit kan schriftelijk, telefonisch of per email.

 

Artikel 4: kraamzorgperiode:
1. Abycare kraamzorg levert aan de client kraamzorg op basis van het zorgplan, deze bestaat  uit zowel de zorgovereenkomst als de geïndiceerde uren volgens het Landelijk Indicatie Protocol.
2.De zorgverlening bestaat uit zorgpakketten die naar keuze van de cliënt bestaan uit gegarandeerde primaire moeder- en kindzorg, aangevuld met secundaire huishoudelijke taken zoals omschreven in zorgpakket. Primaire moeder-kindzorg heeft ten allen tijde voorrang op de secundaire huishoudelijke taken.
3.Zowel de cliënt als Abycare kraamzorg kunnen een wijziging voorstellen op de eerder gemaakte afspraken en getekende zorgovereenkomst. Deze wijziging wordt in het zorgplan/kraamdossier vastgelegd.
4.Wanneer een kraamzorgdag samenvalt met een nationaal erkende feestdag, verleent Abycare kraamzorg maximaal 3 uur kraamzorg, mits dit medisch verantwoord is.
5. Abycare kraamzorg bepaald welke kraamverzorgende de zorg verleend. Hierbij wordt rekening gehouden met voorkeur van cliënt, doch deze kan niet gegarandeerd worden.
6.Abycare kraamzorg streeft ernaar om zo veel mogelijk 1 kraamverzorgende per kraambed in te zetten, doch door ziekte, drukte, vakantieperiode , planning of andere onvoorziene omstandigheden kan het voorkomen dat er een wisseling van kraamverzorgende kan plaatsvinden.

 

Artikel 5: continuïteit
1.Kraamzorg kan worden geboden gedurende minimaal 3 uur aaneengesloten per dag tot maximaal 10 dagen na de bevallingsdatum. 9e en 10e zorgdag dienen altijd eerst geïndiceerd te worden door verloskundige en kraamverzorgende. Indien geen medische noodzaak heeft cliënt geen recht of invloed  op 9e en 10e dag.
2.Om de continuïteit in de zorgverlening te kunnen waarborgen, dienen de zorgdagen aaneengesloten te worden opgenomen.

 

Artikel 6: zorguren en werktijden
1.Abycare kraamzorg garandeert ,rekenend vanaf dag van geboorte, 8 dagen kraamzorg.
Eventuele ziekenhuisdagen worden in mindering gebracht.
2.De omvang van de kraamzorg bedraagt de afgesproken uren conform Landelijk Indicatie Protocol.
Doch , indien er door enige oorzaak onvoldoende kraamverzorgenden beschikbaar zijn om te kunnen voldoen aan het  afgesproken aantal dagen en uren kraamzorg, zal minimaal 3 aaneengesloten uren per dag geleverd worden, gerekend vanaf de dag van geboorte van het kind.
3.De werkdag van de kraamverzorgende begint om 08:30 uur en eindigt om 18:00 uur.
De werktijden zullen worden ingepland naar het aantal uren conform zorgovereenkomst en Landelijk Indicatie Protocol, en afhankelijk van gekozen zorgpakket van Abycare kraamzorg.

 

Artikel 7: planning en voorrang
1. Op basis van de data waarop cliënten zijn uitgerekend, wordt door Abycare kraamzorg een planning gemaakt van de overeengekomen zorguren en worden de kraamverzorgenden ingepland.
2. Indien er door enige oorzaak onvoldoende kraamverzorgenden beschikbaar zijn om te kunnen voldoen aan het aantal overeengekomen zorguren, zal voorrang worden gegeven aan die cliënten die naar het inzicht van Abycare kraamzorg op dat moment medische zorg nodig hebben.
3. Als er door de kraamverzorgende meerdere kraambedden per dag verzorgd  worden, zal de laatstgeborene als eerste kraambed bezocht worden.
4.Bij onvoldoende capaciteit/overmacht kan het voorkomen dat aan de klant minder dan het aantal overeengekomen zorguren wordt geboden, doch ten alle tijden primaire moeder- en kindzorg.

 

Artikel 8:annulering
Annulering van de kraamzorg kan per telefoon, schriftelijk of email.
Er zijn geen annuleringskosten verschuldigd.

 

Artikel 9: betalingsvoorwaarden/vergoedingen
1.De verplichte eigen bijdrage kraamzorg per uur brengt Abycare kraamzorg  in rekening bij de cliënt, of de zorgverzekeraar verrekend dit met de cliënte  na het afsluiten van de kraamzorg.
2.Abycare kraamzorg declareert,zoveel als mogelijk, de kosten voor kraamzorg rechtstreeks bij de zorgverzekeraar van de cliënt. De vergoedingen voor de werkzaamheden zijn conform de tarieven vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit.
3.Als Abycare kraamzorg geen overeenkomst heeft met de zorgverzekeraar van de cliënt, verloopt de facturatie via bemiddelingsbureaus, te weten Care4U of kraamzorg 1 op 1.
4.De betalingstermijn  voor de factuur van de eigen bijdrage kraamzorg bedraagt 30 dagen. Bij niet tijdige betaling stuurt Abycare kraamzorg een herinnering.
5.Als de cliënt nalatig is in het correct afhandelen van de betaling, schakelt Abycare kraamzorg een incasso bureau in. Deze draagt dan zorg en onderhoudt verder contact met cliënt over de betaling van de factuur. Alle kosten van het incasso bureau zijn voor rekening van de cliënt.
6. De cliënt wordt geadviseerd om de polisvoorwaarden na te kijken van haar zorgverzekering omtrent levering en vergoeding van de kraamzorg.

Artikel 10:klachtenprocedure
1.In geval van klachten tijdens de kraamzorgperiode dient de cliënt zich in eerste instantie te wenden tot de kraamverzorgende of de leidinggevende van Abycare kraamzorg.
Wij streven er altijd naar om voor de cliënt een passende oplossing voor zover in ons vermogen ligt, voor de klacht te bieden.
2.Er is een klachtenprocedure van toepassing, deze kan de klant opvragen bij Abycare kraamzorg.

 

Artikel 11:privacyregelement
Bij het verlenen van haar diensten aan een client, houdt Abycare kraamzorg zich aan de eisen van de Wet WGBO (Wet op de Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst) en de wet WKKgz (Wet Kwaliteit, Klachten en geschillenzorg)..
De gegevens die van u worden gebruikt, moeten juist en volledig zijn.
Ze worden ook alleen worden gebruikt voor het doel waar de cliënt  ze voor verstrekt heeft.
Van de gegevens die verstrekt  zijn, kun je erop vertrouwen dat ze vertrouwelijk worden behandeld,
Bij Abycare kraamzorg worden ze uitsluitend vastgelegd voor  planning en administratieve doeleinden van Abycare kraamzorg.
Na het afsluiten van de zorg worden de gegevens nog 5 jaar bewaard, daarna worden ze vernietigd.
De kraamverzorgende van Abycare kraamzorg dient zich te houden aan haar beroepsgeheim, dit geldt ook voor de kraamverzorgende die bij evt ziekte of calamiteiten ingezet wordt.

 

Artikel 12: aansprakelijkheid
1.Abycare kraamzorg aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan materiële zaken, tenzij er sprake is van schuld of grove nalatigheid door de kraamverzorgende. Dit moet door de client kunnen worden aangetoond.
2. Schade van ondeugdelijke of onveilige apparatuur/materiaal, of ontstaan door onjuiste of onveilige instructie van de cliënt worden niet vergoed.
3.Het eigen risico bedraagt €150,00 per gebeurtenis.
4.Schade  dient tijdens de kraamzorgperiode, schriftelijk te worden gemeld aan de directie van Abycare kraamzorg. Dit kan met het schadeformulier die is op te vragen bij het kantoor van Abycare kraamzorg .
5.Abycare kraamzorg heeft een aansprakelijkheidsverzekering. De aansprakelijkheid beperkt zich te allen tijde tot het bedrag dat met de overeenkomst gemoeid is.
6.Abycare kraamzorg dient de schade in bij haar aansprakelijkheidsverzekering, mocht deze besluiten dat de schade niet valt onder de voorwaarden, vervalt de verplichting tot vergoeden van de schade van Abycare kraamzorg. 

 

Artikel 13: Arbowet (Arbeid- Omstandigheden Wet)
In het kader van de Arbowet, waarin is vastgelegd dat de werkgever moet zorgen voor een gezonde en veilige werksituatie voor de werknemer, stellen wij een aantal voorwaarden zoals hieronder beschreven.
1. Het kraambed dient op een werkhoogte gebracht te worden van 80 cm, dit kan door middel van klossen, af te halen bij een thuiszorgwinkel, of door met een extra matras uw eigen matras te verhogen.
2.Er dient warm, stromend water aanwezig te zijn op de etage waar de kraamvrouw en baby worden verzorgd.
3.De commode dient een werkhoogte te hebben van 100 cm. Indien geen commode aanwezig dan zal de kraamverzorgende de baby op een aanrecht/ eetkamertafel verzorgen met een aankleedkussen, dit om rugklachten te voorkomen.
4.De bodem van het kinderledikant dient op de hoogst mogelijke stand te staan.
5.De elektrische apparaten zoals stofzuiger, waterkoker en strijkijzer dienen in goede en veilige staat te verkeren ,zo ook de stroomcontactpunten, is dit niet het geval, is de kraamverzorgende gemachtigd de werkzaamheden niet uit te voeren.

 

Artikel 14: verstrekking volmachten
1.Kraamverzorgenden van Abycare kraamzorg mogen geen gebruik maken van sleutels, bankpassen, pincodes en creditcards van de cliënt.
2. Het gebruik van de auto of enig ander vervoermiddel van de client door de kraamverzorgende wordt afgeraden.
3.Abycare kraamzorg kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, diefstal en schade van passen, sleutels en vervoermiddelen van de cliënt.

 

Artikel 15: ontbinden zorgovereenkomst
Abycare kraamzorg kan de zorgovereenkomst ontbinden indien er sprake is van:
Indien de arbeidsomstandigheden van de kraamverzorgende onveilig, ongezond en risicovol zijn, dit na beoordeling van directie Abycare kraamzorg.
Indien jegens de kraamverzorgende ongewenst gedrag en/of ongewenste intimiteiten plaatsvinden
Indien er sprake is van (bedreiging) van geweld, zowel verbaal als non-verbaal, intimidatie of agressie jegens de kraamverzorgende

 

Artikel 16: zorgweigering

Definitie Zorgweigering:
het gedeeltelijk of geheel stopzetten van de zorg door een kraamverzorgende, nadat zij last heeft ondervonden van ongewenst gedrag of waarbij zij in een situatie moet werken die haar fysieke gezondheid ernstig bedreigt. Ongewenst gedrag: gedrag van een cliënt of aanwezige anderen waardoor de medewerker zich onaangenaam, onveilig of bedreigd voelt of daadwerkelijk bedreigd is. Men kan daarbij denken aan seksuele intimidatie, agressie, geweld, discriminatie of pesten.            

 

Indien de omstandigheden bij een cliënt thuis zodanig zijn, dat verdere dienstverlening onverantwoord is, worden de activiteiten per direct stopgezet.
De zorgverlener bespreekt de situatie/omstandigheden vooraf met de directeur, daarna kan er worden besloten door de directeur om de dienstverlening te beëindigen.
Redenen kunnen zijn:
Onverantwoorde werkomstandigheden( gevaar voor zorgverlener, weigering Arbo- voorschriften)
De cliënt of haar omgeving maakt het onmogelijk om op verantwoorde wijze zorg te verlenen( niet thuis tijdens zorgmomenten, geen medewerking)
Veiligheid van de zorgverlener of cliënt zijn in het geding (gevaar voor zichzelf of omgeving)

procedure zorweigering:

  • De kraamverzorgende ervaart dat er sprake is van ongewenst gedrag van de cliënt of constateert dat er sprake is van slechte fysieke arbeidsomstandigheden.
  • De kraamverzorgende bespreekt dit (indien mogelijk) met de cliënt en legt uit dat zij de zorg niet hoeft te continueren of een deel van de zorg niet hoeft te continueren, indien de situatie niet verbetert en verwijst naar de zorgovereenkomst . Indien de situatie niet verbetert, continueert zij (een deel van) de zorg niet. Met ‘een deel van de zorg’ wordt bedoeld die werkzaamheden of handelingen die een fysieke bedreiging vormen voor de gezondheid.
  • Indien het niet mogelijk is om te praten met de cliënt of omdat de situatie dusdanig ernstig is, stopt zij met haar werkzaamheden of met een deel van de werkzaamheden.
  • Indien zij (gedeeltelijk) stopt met haar werkzaamheden, wordt dit (indien mogelijk) vermeld in het kraamzorgdossier en wordt de verloskundige op de hoogte gesteld.
  • De verloskundige neemt contact op met de cliënt, hoort de cliënt en wijst deze op de algemene voorwaarden en zorgovereenkomst.
  • De verloskundige bepaalt (bij stopzetting van de zorg) of de situatie specifiek persoonsgebonden is en of de zorg door een andere kraamverzorgende kan worden voortgezet. Zo ja, dan licht zij Aby Care in i.v.m. inzetten van een andere kraamverzorgende. Een goede overdracht naar de volgende kraamverzorgende is hierbij van belang. Deze overdracht dient, indien mogelijk, plaats te vinden door de kraamverzorgende die de zorgweigering behandeld heeft.
  • De leidinggevende/directie van Aby Care bepaalt of er sprake is van ernstig ongewenst gedrag of slechte fysieke arbeidsomstandigheden en zo ja, dan wordt de zorg definitief gestopt.
  • De leidinggevende/directie van Aby Care geeft dit schriftelijk en ondertekent door  aan de cliënt door.
  • De leidinggevende/directie brengt ook schriftelijk of per email  de zorgverzekeraar van de cliënte op de hoogte van de zorgweigering.